Dotazníkové šetření pomáhá obnově a managementu ekosystémů v ČR

V rámci programu Záchrana a obnova krajiny – Ekosystémové služby obnovené krajiny se uskutečnilo unikátní dotazníkové šetření zkoumající postoje populace ČR k obnově degradovaných ekosystémů. Dotazníkové šetření realizoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Dotazníkové šetření proběhlo formou online dotazování agenturou Median na reprezentativním vzorku populace ČR a celkově se ho zúčastnilo 1 500 respondentů. Součástí dotazníku byl ekonomický výběrový experiment, který v experimentálním uspořádání zkoumá „ochotu platit“ za různé typy obnovy krajiny a ekosystémů.

Lidé mohli vyjádřit preference pro obnovu jednotlivých typů ekosystémů, způsobu obnovy v podobě přírodních procesů či více technických zásahů, a celkovému cíli obnovy pro ochranu biodiverzity či přínosy přírody lidem (ekosystémové služby). V rámci experimentu měli účastníci možnost darovat částku 800 Kč či její část na různé typy obnovy prostřednictvím speciálního fondu zřízeného AOPK. Celý tento vklad či jeho část si rovněž mohli ponechat.

Výsledkem experimentu byla částka 85 tisíc Kč věnovaná účastníky šetření na obnovu krajiny v ČR, která byla převedena jako dar Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) k využití na péči o krajinu. Prostředky získané v rámci šetření byly v roce 2022 využity na obnovu biotopu pro hvozdík písečný český. Hvozdík písečný český je kriticky ohrožený druh rostoucí přirozeně pouze na jediném místě na světě – v národní přírodní památce Kleneč nedaleko hory Říp. Aby z naší krajiny definitivně nezmizel, byl pro něj před 14 lety připraven záchranný program. Za tu dobu se počet hvozdíků na Klenči více než zpětinásobil.

„Hvozdík potřebuje poměrně specifické podmínky. Vyhovují mu nezastíněné písčité plochy, které ale z naší krajiny skoro zmizely. Dříve jejich zarůstání bránila pastva a občasné vypalování, postupně ale zarostly trávou a náletem, nebo byly zalesněny akátem či borovicí. Součástí záchranného programu tedy je obnova právě takového prostředí,“ vysvětluje Petr Vít z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranný program pro hvozdík písečný koordinuje.

Experiment poskytl zajímavé informace, nakolik česká veřejnosti podporuje obnovu krajiny a ekosystémů a jaká je motivace lidí obnovu ekosystémů podporovat. „Významná část české veřejnosti podporuje obnovu přírody, a je ochotná na ni věnovat finanční prostředky skrze fond pod správou státní agentury. To ukazuje jak podporu obnovu přírody obecně, tak podporu aktivit Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V kontextu nedávného návrhu na Evropského zákona na obnovu přírody je to důležitá informace,“ říká k výsledkům Tomáš Baďura, nyní působící na Vrije Universiteit Amsterdam. Jak ukazují předběžné výsledky, veřejnost převážně preferuje obnovu využívající přírodní procesy a obnovu, která je zaměřena na ochranu biodiverzity, oproti obnově využívající technických zásahů a zaměřené na přínosy lidem.

„Rádi bychom poděkovali Agentuře ochrany přírody a krajiny za spolupráci, protože se podařilo propojit výzkum postojů veřejnosti k obnově ekosystémů s ochranou přírody a obnovou stanoviště vzácného druhu,“ uvádí řešitelka projektu Ekosystémové služby obnovené krajiny Davina Vačkářová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který je jedním z partnerů projektu Strategie AV21 Záchrana a obnova krajiny.

 

Části písčiny, kde byl drn stržen před více než 12 lety, pomalu zarůstají. Problematické jsou zejména drny trav, mechy a lišejníky. Pomocí rotavátoru se tento kompaktní porost naruší a obnaží se písčité podloží.

Narušení povrchu půdy probíhá na přesně vymezených plochách pod dohledem pracovníků AOPK ČR.

 

Za řešitelský tým:

Davina Vačkářová, Jan Urban (Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

Tomáš Baďura  (Vrije Universiteit Amsterdam)

Mezinárodní konference o okounovitých rybách PERCIS V (18.-23. 9. 2022, České Budějovice)

Výstup za řešitele za doc. RNDr. Martina Čecha, Ph.D.

https://www.percis-v.eu/

Mezinárodní konference o okounovitých rybách PERCIS V (18.-23. 9. 2022, České Budějovice)

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

https://www.percis-v.eu/

Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek – Vodní hospodářství 9

Výstup za řešitele RNDr. Petra Blabolila, Ph.D.

Nová publikace o půdě zdůrazňuje nutnost ochrany půdy a potřebu šetrného hospodaření

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.:

Právě vychází nová brožura “Zdravá půda pro budoucnost”, která seznamuje zejména sedláky a další zájemce hospodařící na půdě se základními informacemi o složkách půdy a o významu půdních organismů pro půdu. Na základě soudobých poznatků přibližuje principy fungování půd, zdůrazňuje nutnost ochrany půdy před postupující degradací a potřebu šetrného hospodaření s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Autorem publikace je Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR. Křest knihy se uskuteční na konci srpna na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Brožura má 126 stran a obsahuje upravené a doplněné texty deseti článků, které vyšly v časopise Selská revue (Selská revue 2021, číslo 1–7; 2022, číslo 1–3). Zabývá se půdou s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Má za cíl připomenout zejména praktikům, sedlákům a hospodářům, základní informace o půdních vlastnostech a dějích v půdě a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou základem fungující půdy, bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity.

Publikaci vydala Asociace soukromého zemědělství ČR.

Zdravá půda pro budoucnost