VÝSTAVA Vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích 2022 (26.5. až 15.9.2022, Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

Výstup za řešitelku Mgr. Janu Navrátilovou, Ph.D.

Ve čtvrtek 26. května byla zahájena sezónní skleníková výstava Vodních a masožravých rostlin z celého světa v akváriích. Zde bude na malé ploše k viděné velké množství exotických druhů rostlin, mimo jiné například miniaturní australské trpasličí rosnatky, americké špirlice i klubko hadů připomínající darlingtonie, nebo třeba nejmenší leknín světa. Výstava potrvá do 15. září.

Šíře potravních specializací u potravního generalisty, modelový příklad okoun říční – Bakalářská práce

Bakalářská práce vzešla z dat podpořených programem Strategie AV21.

Váchová, V., 2022: Šíře potravních specializací u potravního generalisty, modelový příklad okoun říční [The width of diet specializations in a trophic generalist, European perch as a model example. Bc. Thesis, in Czech] – 78 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

Letošní putování výstavy “Bez půdy to nepůjde” opět zahájeno

Výstup za řešitele prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.

Před týdnem bylo opět zahájeno letošní putování výstavy „Bez půdy to nepůjde“. Výstava byla týden vystavena na výstavě Hobby, a od dnešního dne je umístěna na dva týdny na náměstí v Českých Budějovicích. Poté je naplánováno přemístění mimo jiné do Blatné, Týna nad Vltavou a Bechyně.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

K výstavě patří tištěný katalog o 80 stranách, který jednak opakuje informace z výstavních panelů, jednak je rozšiřuje pro další poučení zájemců. Katalog je pro zájemce zdarma. Letos využíváme již třetí doplněné vydání katalogu, loni a předloni se jej rozdalo přes 1 000 kusů.

V roce 2020 jsme měli výstavu na 5 lokalitách (Č. Budějovice – náměstí, zámek Ohrada u Hluboké n. V., město Černovice, Skalní mlýn v Moravském krasu, Č. Budějovice – Jihočeská univerzita), vesměs s velmi kladným ohlasem. V loňském roce jsme instalovali výstavu v Č. Krumlově, ve Vimperku, v Prachaticích, ve Vodňanech a v Č. Budějovicích (na výstavě Země živitelka).

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Výstaviště České Budějovice, Hobby, květen 2022

Mokřadní rostliny – seminář pro učitele (4. a 5. června 2022, Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

V termínu 4. a 5. června 2022 proběhne seminář Mokřadní rostliny pro učitele. Tento vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 11752/2020-2-222.

Více informací naleznete zde.

Přihlásit se můžete na tomto odkaze:

Čeští vědci se podíleli na klíčové strategii ochrany zubra evropského

TZ ČESKÁ KRAJINA
 
Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN vydala strategický přehled ochrany zubra evropského. Autorský kolektiv tohoto důležitého dokumentu zahrnuje 32 odborníků ze 14 zemí, mezi nimiž jsou poprvé v historii i čeští vědci, včetně odborníků z Biologického centra AV ČR. Jejich příspěvek znamená průlom v dosavadním přístupu k záchraně největšího zvířete Evropy.

Zubr evropský v přírodě vyhynul krátce po 1. světové válce. Přežilo pouhých 12 jedinců v zoologických zahradách a soukromých chovech. Mezinárodní záchranný program, který začal v roce 1923, pak doslova na poslední chvíli odvrátil vyhynutí největšího savce Evropy. Záchrana zubra je nesporně jedním z největších úspěchů mezinárodní ochrany přírody.

„Dnes je zubrů relativně dost, jejich populace každoročně vzrůstá o vyšší stovky jedinců, jsou zakládána nová volně žijící stáda a přibývá takzvaných polodivokých stád. Zubr již navíc není chápán jen jako objekt záchranného programu, ale také jako důležitý nástroj péče o ekosystémy. Svou činností totiž zubr pomáhá vytvářet a udržovat biotopy nezbytné pro existenci řady druhů rostlin a živočichů vázaných na louky a světlé lesy. Jde o ideální spojení záchrany ohroženého velkého kopytníka s přírodě blízkou péčí o přírodní rezervace. Náš největší savec se vrací do evropské krajiny jako přírodní činitel, se kterým se dlouhodobě počítá. Nahrazuje totiž finančně nákladnou péči pomocí technických zásahů jako kosení luk a kácení náletových dřevin,“ vysvětluje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky, jeden z českých spoluautorů dokumentu IUCN.

Dosavadní výstupy tématu

Za řešitele tématu:

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Publikace
Hlavními výstupy projektu jsou tři publikace. Nyní v tisku je speciál čísla Botanika Listnaté stromy. Fotografický průvodce Průhonickým parkem – druhá část. Tento průvodce je pokračováním loňského speciálu o listnatých stromech v Průhonickém parku a věnuje se jeho odlehlejší a neprávem opomíjené druhé části, dříve zvané Obora. Nově jsou zpracovány popisy 50 rodů dřevin, které se v parku vyskytují i s přehledovými mapkami, kde je vyznačeno přes 170 taxonů listnatých dřevin patřících do 24 čeledí rostlin.
Jako druhý výstup vyšla na sklonku roku 2021 v edici Průhledy (nakl. Academia, J. Fanta, P. Petřík eds.) kniha Jiné klima – jiný les pojednávající o alternativních způsobech hospodaření i mj. o pohledu humanitních věd na situaci v našich lesích. Na jaře 2022 vyjdou recenze na tuto knihu v různých oborových periodicích (např. Živa, Lesnická práce, Ochrana přírody) a 29. 3. 2022 se chystá společný seminář Společnosti pro trvale udržitelný život a Komise pro životní prostředí AV ČR, ze kterého vzejde stanovisko pro vládu ČR ohledně udržitelného hospodaření v lesích.
V červnu 2021 byla do tisku odevzdána brožura Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice připravená pro edici Strategie AV21. Publikace obsahuje 16 kapitol od autorů z Etnologického ústavu AV ČR, Botanického ústavu AV ČR, České zemědělské univerzity a komplexně pokrývá problematiku historie, současnosti a budoucnosti agrolesnických systémů v ČR. Zahrnuty jsou i související otázky přírodních, environmentálních, krajinné-ekologických a dalších hodnot a vztahů stromů v zemědělské krajině (výmladkové lesy, ořezávané stromy, silvopastevní systémy atd.). Velmi důležité a inovativní je představení a zhodnocení postojů vlastníků půdy, zemědělců a dalších stakeholderů k problematice stromů v krajině i prezentovaná analýza právních rámců nebo dostupných dotačních programů pro zavádění šetrného hospodaření v krajině. Vydání publikace bylo z technických důvodů nakladatelstvím Academia odsunuto na rok 2022.
Vyšly dotisky brožur jako aktivit pracovního týmu z předchozích let Ekologická infrastruktura krajiny a Jak se do lesa volá… v edici Strategie AV 21.

Akce pro veřejnost
Na mezioborovém semináři Pro les nevidíme stromy? pořádaném Etnologickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR ve vile Lanna 25. října 2021 se nad provokativními otázkami spojenými s minulostí, současností a budoucností zacházení a nahlížení na stromy a lesy společně zamysleli zástupci různých vědních disciplín, ale i praktičtí pracovníci z ochrany přírody, lesnictví a památkové ochrany. Workshop v tomto smyslu splnil cíl stát se výchozí platformou pro další dialog a výměnu poznatků a kombinaci metodologických přístupů mezi odborníky, kteří se spolu obvykle nepotkávají.
Na seminář navazovala 26. 10. 2021 exkurze do CHKO Křivoklátsko, kde se účastníci seznámili s hospodařením na Lesní správě Kolna, s ukázkou památných stromů, monitoringem lesní vegetace v PR Červený kříž, a nakonec i zaniklým hospodařením v podobě pálení dřevěného uhlí (milíření).Celý seminář byl streamován na videokanálu AV ČR https://www.youtube.com/watch?v=qcEd6uzZErg a z exkurze existuje krátký sestřih https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/YHd89KY1M1ESnkV. Z obou akcí byla vydána tisková zpráva sdílená spolupracujícími institucemi: https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Pro-les-nevidime-stromy. Jana Stachová a Daniel Čermák (Sociologický ústav Akademie věd ČR) zveřejnili výsledky dotazníku o vztahu veřejnosti a stromů, přičemž otázky konzultovali s kolegy z Botanického ústavu AV ČR: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vnimani-stromu-v-ceske-spolecnosti-pohledem-sociologu.
Ve dnech 21.–29. 8. 2022 proběhly ve spolupráci Etnologického ústavu AV ČR a Správy NP České Švýcarsko Dny lesních řemesel u Dolského mlýna, při kterých byly formou vědeckých experimentů/rekonstrukcí předváděny zaniklé technologie (pálení dřevěného uhlí, výroba dehtu, potaše, sbírání smoly) a vysvětlován dopad těchto řemesel na lokální a regionální ekosystémy (druhová skladba, zavádění systematického hospodaření). Součástí akce byly i přednášky pro veřejnost a exkurze zaměřené na biokulturní dědictví NP České Švýcarsko.

Dny lesních řemesel a J. Woitsch při výkladu. Foto archiv Etnologického ústavu AV ČR

Dny lesních řemesel a J. Woitsch při výkladu. Foto archiv Etnologického ústavu AV ČR

Přednášky a osvětové akce
V únoru 2021 Na ZŠ Na Beránku P. Petřík seznámil žáky s významem stromů a zeleně pro životní prostředí formou několika přednášek spojených s exkurzí po místním arboretu.
Dne 5. 5. 2021 se Petr Petřík zapojil do konference Dny udržitelnosti pořádané gymnáziem Na Zatlance. Studentům představil časopis Botanika vydávaný Botanickým ústavem AV ČR a aktivity Platformy pro krajinu. Dále účastníkům konference popsal nejnovější poznatky z výzkumu proměn lesní vegetace. Věnoval se také otázkám krajiny.
Na přírodovědném soustředění v Muzeu přírody Českého ráje se děti 6. 8. 2021 za doprovodu Petra Petříka seznámily s tím, že cíle hospodaření v lesích se mohou lišit v závislosti na předmětu ochrany a typu lesa, ale i hospodářský les by měl zohledňovat základní poznatky z biologie chování druhů a ekologie (např. nevysazovat invazní dřeviny, upřednostňovat přirozenou obnovu a zvýšit podíl mrtvého dřeva).
V rámci předmětu Plánování regionů a krajiny na FA ČVUT si v listopadu P. Petřík povídal se studenty na téma Východiska krajinné ekologie pro krajinné plánování. Tomu předcházela i exkurze do okolí Lysé nad Labem s ukázkou rozptýlené zeleně.

Dny udržitelnosti gymnázia Na Zatlance a jeho hosté

Dny udržitelnosti gymnázia Na Zatlance a jeho hosté

Další aktivity
Hned zkraje roku byla zprovozněna naučná stezka v Průhonickém parku, kde byly představeny aktivity Strategie AV 21. Stezka vede pod kaštanovou alejí sázenou ještě za doby hraběte Silva-Taroucy a je doplněna hracími prvky.
Proběhly také úpravy webových stránek Platformy pro krajinu a navazujících sociálních sítí, kde bylo postováno celkem 29 příspěvků, z nichž některé měly dosah téměř 2000 uživatelů. Celkem k 4. 1. 2022 měly Facebookové stránky https://www.facebook.com/nasekrajina 787 likes a řadí se tak k jedněm z nejsledovanějších spravovaných BÚ AV ČR. Zároveň probíhala správa stránek https://www.facebook.com/stromy.celakovic, která získala 368 likes a oslovuje tak poměrně velkou místně specifickou komunitu lidí. Platforma pro krajinu se připojila k dopisu ministrovi zemědělství za lepší a hlavně neuspěchané vyjednání podmínek pro zemědělce pečující svědomitě o naší krajinu (https://www.hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke). Platforma pro krajinu se připojila k více než 150 nevládním organizacím, které žádají Evropskou komisi, aby zvýšila ambice připravovaného zákona EU na obnovu přírody.
Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (Okrašlovací spolek čelákovický, MAS Střední Polabí) se P. Petřík zapojil do péče o asi 70 vesměs ovocných stromů v aleji, které jsme v roce 2015 vysadili mezi Mochovem a Čelákovicemi. Pro potřeby Městského domu dětí a mládeže Čelákovice zpracoval P. Petřík soupis dřevin, který poslouží v dřevořezbářském kroužku ro výrobu cedulek na stromy.
Proběhlo zmapování starých stromů na pilotním území Třeboňska i ve spolupráci s lichenology a dále na dalších území (Křivoklátsko, Polabí, Děčínsko, Vysočina, Vrážsko, Český kras) připravuje se z něj příspěvek do brožury o významu starých stromů.
P. Petřík působí ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, kde se věnuje hlavně posuzování záměrů EIA ve vztahu k záboru krajiny a ochraně přírody.
Nejen o stromech v Průhonickém parku s P. Petřík vedli rozhovor v místním zpravodaji Popovičky/Nebřenice/Chomutovice.
Další práce na projektu se bude ubírat na přípravě grantového projektu podaného na TAČR či NAKI III na základě poznatků a prosíťování nashromážděných během projektu Strategie AV21.

Naučná stezka Strategie AV 21 v Průhonickém parku. Foto P. Petřík

Naučná stezka Strategie AV 21 v Průhonickém parku. Foto P. Petřík