Dosavadní výstupy tématu

Za řešitele tématu:

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Publikace
Hlavními výstupy projektu jsou tři publikace. Nyní v tisku je speciál čísla Botanika Listnaté stromy. Fotografický průvodce Průhonickým parkem – druhá část. Tento průvodce je pokračováním loňského speciálu o listnatých stromech v Průhonickém parku a věnuje se jeho odlehlejší a neprávem opomíjené druhé části, dříve zvané Obora. Nově jsou zpracovány popisy 50 rodů dřevin, které se v parku vyskytují i s přehledovými mapkami, kde je vyznačeno přes 170 taxonů listnatých dřevin patřících do 24 čeledí rostlin.
Jako druhý výstup vyšla na sklonku roku 2021 v edici Průhledy (nakl. Academia, J. Fanta, P. Petřík eds.) kniha Jiné klima – jiný les pojednávající o alternativních způsobech hospodaření i mj. o pohledu humanitních věd na situaci v našich lesích. Na jaře 2022 vyjdou recenze na tuto knihu v různých oborových periodicích (např. Živa, Lesnická práce, Ochrana přírody) a 29. 3. 2022 se chystá společný seminář Společnosti pro trvale udržitelný život a Komise pro životní prostředí AV ČR, ze kterého vzejde stanovisko pro vládu ČR ohledně udržitelného hospodaření v lesích.
V červnu 2021 byla do tisku odevzdána brožura Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice připravená pro edici Strategie AV21. Publikace obsahuje 16 kapitol od autorů z Etnologického ústavu AV ČR, Botanického ústavu AV ČR, České zemědělské univerzity a komplexně pokrývá problematiku historie, současnosti a budoucnosti agrolesnických systémů v ČR. Zahrnuty jsou i související otázky přírodních, environmentálních, krajinné-ekologických a dalších hodnot a vztahů stromů v zemědělské krajině (výmladkové lesy, ořezávané stromy, silvopastevní systémy atd.). Velmi důležité a inovativní je představení a zhodnocení postojů vlastníků půdy, zemědělců a dalších stakeholderů k problematice stromů v krajině i prezentovaná analýza právních rámců nebo dostupných dotačních programů pro zavádění šetrného hospodaření v krajině. Vydání publikace bylo z technických důvodů nakladatelstvím Academia odsunuto na rok 2022.
Vyšly dotisky brožur jako aktivit pracovního týmu z předchozích let Ekologická infrastruktura krajiny a Jak se do lesa volá… v edici Strategie AV 21.

Akce pro veřejnost
Na mezioborovém semináři Pro les nevidíme stromy? pořádaném Etnologickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR ve vile Lanna 25. října 2021 se nad provokativními otázkami spojenými s minulostí, současností a budoucností zacházení a nahlížení na stromy a lesy společně zamysleli zástupci různých vědních disciplín, ale i praktičtí pracovníci z ochrany přírody, lesnictví a památkové ochrany. Workshop v tomto smyslu splnil cíl stát se výchozí platformou pro další dialog a výměnu poznatků a kombinaci metodologických přístupů mezi odborníky, kteří se spolu obvykle nepotkávají.
Na seminář navazovala 26. 10. 2021 exkurze do CHKO Křivoklátsko, kde se účastníci seznámili s hospodařením na Lesní správě Kolna, s ukázkou památných stromů, monitoringem lesní vegetace v PR Červený kříž, a nakonec i zaniklým hospodařením v podobě pálení dřevěného uhlí (milíření).Celý seminář byl streamován na videokanálu AV ČR https://www.youtube.com/watch?v=qcEd6uzZErg a z exkurze existuje krátký sestřih https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/YHd89KY1M1ESnkV. Z obou akcí byla vydána tisková zpráva sdílená spolupracujícími institucemi: https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Pro-les-nevidime-stromy. Jana Stachová a Daniel Čermák (Sociologický ústav Akademie věd ČR) zveřejnili výsledky dotazníku o vztahu veřejnosti a stromů, přičemž otázky konzultovali s kolegy z Botanického ústavu AV ČR: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vnimani-stromu-v-ceske-spolecnosti-pohledem-sociologu.
Ve dnech 21.–29. 8. 2022 proběhly ve spolupráci Etnologického ústavu AV ČR a Správy NP České Švýcarsko Dny lesních řemesel u Dolského mlýna, při kterých byly formou vědeckých experimentů/rekonstrukcí předváděny zaniklé technologie (pálení dřevěného uhlí, výroba dehtu, potaše, sbírání smoly) a vysvětlován dopad těchto řemesel na lokální a regionální ekosystémy (druhová skladba, zavádění systematického hospodaření). Součástí akce byly i přednášky pro veřejnost a exkurze zaměřené na biokulturní dědictví NP České Švýcarsko.

Dny lesních řemesel a J. Woitsch při výkladu. Foto archiv Etnologického ústavu AV ČR

Dny lesních řemesel a J. Woitsch při výkladu. Foto archiv Etnologického ústavu AV ČR

Přednášky a osvětové akce
V únoru 2021 Na ZŠ Na Beránku P. Petřík seznámil žáky s významem stromů a zeleně pro životní prostředí formou několika přednášek spojených s exkurzí po místním arboretu.
Dne 5. 5. 2021 se Petr Petřík zapojil do konference Dny udržitelnosti pořádané gymnáziem Na Zatlance. Studentům představil časopis Botanika vydávaný Botanickým ústavem AV ČR a aktivity Platformy pro krajinu. Dále účastníkům konference popsal nejnovější poznatky z výzkumu proměn lesní vegetace. Věnoval se také otázkám krajiny.
Na přírodovědném soustředění v Muzeu přírody Českého ráje se děti 6. 8. 2021 za doprovodu Petra Petříka seznámily s tím, že cíle hospodaření v lesích se mohou lišit v závislosti na předmětu ochrany a typu lesa, ale i hospodářský les by měl zohledňovat základní poznatky z biologie chování druhů a ekologie (např. nevysazovat invazní dřeviny, upřednostňovat přirozenou obnovu a zvýšit podíl mrtvého dřeva).
V rámci předmětu Plánování regionů a krajiny na FA ČVUT si v listopadu P. Petřík povídal se studenty na téma Východiska krajinné ekologie pro krajinné plánování. Tomu předcházela i exkurze do okolí Lysé nad Labem s ukázkou rozptýlené zeleně.

Dny udržitelnosti gymnázia Na Zatlance a jeho hosté

Dny udržitelnosti gymnázia Na Zatlance a jeho hosté

Další aktivity
Hned zkraje roku byla zprovozněna naučná stezka v Průhonickém parku, kde byly představeny aktivity Strategie AV 21. Stezka vede pod kaštanovou alejí sázenou ještě za doby hraběte Silva-Taroucy a je doplněna hracími prvky.
Proběhly také úpravy webových stránek Platformy pro krajinu a navazujících sociálních sítí, kde bylo postováno celkem 29 příspěvků, z nichž některé měly dosah téměř 2000 uživatelů. Celkem k 4. 1. 2022 měly Facebookové stránky https://www.facebook.com/nasekrajina 787 likes a řadí se tak k jedněm z nejsledovanějších spravovaných BÚ AV ČR. Zároveň probíhala správa stránek https://www.facebook.com/stromy.celakovic, která získala 368 likes a oslovuje tak poměrně velkou místně specifickou komunitu lidí. Platforma pro krajinu se připojila k dopisu ministrovi zemědělství za lepší a hlavně neuspěchané vyjednání podmínek pro zemědělce pečující svědomitě o naší krajinu (https://www.hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke). Platforma pro krajinu se připojila k více než 150 nevládním organizacím, které žádají Evropskou komisi, aby zvýšila ambice připravovaného zákona EU na obnovu přírody.
Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (Okrašlovací spolek čelákovický, MAS Střední Polabí) se P. Petřík zapojil do péče o asi 70 vesměs ovocných stromů v aleji, které jsme v roce 2015 vysadili mezi Mochovem a Čelákovicemi. Pro potřeby Městského domu dětí a mládeže Čelákovice zpracoval P. Petřík soupis dřevin, který poslouží v dřevořezbářském kroužku ro výrobu cedulek na stromy.
Proběhlo zmapování starých stromů na pilotním území Třeboňska i ve spolupráci s lichenology a dále na dalších území (Křivoklátsko, Polabí, Děčínsko, Vysočina, Vrážsko, Český kras) připravuje se z něj příspěvek do brožury o významu starých stromů.
P. Petřík působí ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, kde se věnuje hlavně posuzování záměrů EIA ve vztahu k záboru krajiny a ochraně přírody.
Nejen o stromech v Průhonickém parku s P. Petřík vedli rozhovor v místním zpravodaji Popovičky/Nebřenice/Chomutovice.
Další práce na projektu se bude ubírat na přípravě grantového projektu podaného na TAČR či NAKI III na základě poznatků a prosíťování nashromážděných během projektu Strategie AV21.

Naučná stezka Strategie AV 21 v Průhonickém parku. Foto P. Petřík

Naučná stezka Strategie AV 21 v Průhonickém parku. Foto P. Petřík