Nové modely pro virologii

Řešitel: prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., RNDr. Jiří Hejnar, CSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Je plánováno studium imunopatologických reakcí způsobených aktivovanými monocyty a makrofágy při COVID-19.

Interakce mezi virem SARS-CoV-2 a primárními lidskými monocyty a makrofáty bude studována in vitro. Ze vzorků periferní krve budeme purifikovat lidské monocyty a makrofágy, které budou následně infikovány virem SARS-CoV-2 a u takto ošetřených buněk budeme studovat spektrum virologických a imunologických parametrů, včetně globální aktivace genů zapojených do imunitní odezvy. Kromě toho se budeme věnovat i problematice autoprotilátek proti cytokinům a chemokinům, které jsou aktivovány při onemocnění COVID-19.