O programu

Virologie je jednou ze základních biologických disciplín, jejíž význam dlouhodobě narůstá. Neustále se objevují nové viry, které jsou významné nejen z hlediska medicínského, ale i veterinárního a zemědělského. Z nedávné doby lze zmínit epidemie horečky Ebola, onemocnění způsobené virem Zika, SARS či aktuálně COVID-19. Emergence nových virů a změny v chování klasických virových patogenů jsou potencovány probíhající globalizací a klimatickou změnou. Výzkum virů a virových nákaz je však v České republice realizován jen na několika málo pracovištích a má tedy značně fragmentární charakter, i když jednotlivé týmy dosáhly pozoruhodných úspěchů a jsou viditelné i v celosvětovém měřítku. Cílem programu je tak podporovat stávající virologický výzkum a směrovat jej k aktuálním výzvám. Stejný důraz by měl být kladen na integraci stávajících virologických týmů za účelem synergie a podpory spolupráce, sdílení materiálu a metodického a technologického zázemí jednotlivých zúčastněných pracovišť. V neposlední řadě chceme posílit možnosti efektivního transferu získaných poznatků do praxe.

Předmětem výzkumu programu bude studium virů (lidských, živočišných i rostlinných) a virových nákaz z pohledu strukturní a molekulární virologie, se zvláštním zřetelem na mechanismy replikace virových částic hostitelské buňce. Program bude zaměřen i na studium patogeneze virových infekcí včetně imunitní a imunopatologické odpovědi hostitele s využitím animálních modelů. Součástí programu bude i problematika hledání nových přístupů pro prevenci a terapii virových nákaz vycházející z nejmodernějších přístupů vakcinologie a medicinální chemie. Pozornost bude věnována též vývoji nových biočipových technologií pro rychlou diagnostiku virových nákaz. V tomto ohledu lze spatřovat široký aplikační potenciál programu v oblasti vývoje a testování nových diagnostických přístupů, vakcín, imunoterapeutik a antivirotik.

Důraz bude kladen i na prezentaci a popularizaci jednak vlastních výsledků, jednak virologie jako celku, a to směrem k odborné i laické veřejnosti, případně i zákonodárcům. Budou vytvořeny webové stránky programu a twitterový účet, kde budou zveřejňovány zajímavé výsledky a novinky ze světa virologie. Kromě toho budou pořádány přednášky a semináře zaměřené na virologickou problematiku a program strategie bude též prezentován na plánované Česko-slovenské virologické konferenci.