Program a rámcový časový harmonogram programu

Program Virologie a antivirová terapie AV21 je navrhován jako konsorciální výzkum na celkem šesti pracovištích působících pod hlavičkou čtyř ústavů (ÚOCHB, ÚMG, FZÚ a BC). Jednotlivé týmy se soustředí na vybrané skupiny virů (koronaviry, flaviviry, retroviry, hepadnaviry a rostlinné viry) představující emergentní výzvy v současné době a do budoucnosti. Jednotícím pohledem je studium interakcí virů s hostitelskými buňkami a vyhledávání perspektivních míst pro zásah do replikačního cyklu. Výsledkem mohou být návrhy nových diagnostických a antivirových strategií nebo dokonce konkrétních virostatických látek. Při sestavování konsorcia byl kladen zřetel na možné spolupráce a synergie jednotlivých partnerů, kteří mají různá portfolia metod a přístupů a mohou se navzájem komplementovat svými zkušenostmi v základním výzkumu, v testování účinnosti virostatických látek a přípravě biomodelů. Od počátku se nabízí rozsáhlá výměna materiálů, technologické výpomoci a sdílení biomodelů. Předpokládá se základní finanční zajištění týmů z projektových a institucionálních zdrojů, podpora AV21 by měla sloužit především jako dlouhodobá pobídka a versatilní zdroj financování pro vzájemnou spolupráci a rozvoj ve směrech, které zatím nejsou rozpracované do stadia grantových projektů.

Níže uvedený plán je orientační a bude se upřesňovat v průběhu řešení programu. Kromě toho bude kladen důraz na prezentaci výsledků a popularizaci oboru virologie směrem k odborné i laické veřejnosti, případně i zákonodárcům, budou pořádány odborné a popularizační semináře a výsledky programu a zajímavosti ze světa virologie budou prezentovány na webových stránkách programu a na sociálních sítích. Protože chápeme program AV21 jako konsorciální podporu a doplněk k jiným zdrojům financování, plánujeme přibližně rovnoměrné rozdělení celkového rozpočtu do jednotlivých pracovišť. Struktura rozpočtu nemusí být u všech partnerů totožná, bude ale zahrnovat primárně náklady na materiál a servisní práce.

V rámci prvních 12 měsíců se zaměříme zejména na následující aktivity:

 • Identifikace klíčových proteinů virů, důležitých pro patogenitu virů a interakci s buněčným aparátem hostitelských buněk.
 • Strukturní a funkční analýza vybraných proteinů patogenních RNA virů.
 • Testování inhibitorů s vybranými viry.
 • Příprava nových biologických testů umožňujících vysokorychlostní testování nových sloučenin proti vybraným molekulárním cílům RNA virů.
 • Genomické srovnávací analýzy, výběr kritických aminokyselinových zbytků pro mutagenezi, konstrukce retrovirových vektorů a jejich pseudotypů s koronavirovými S proteiny, adjustace infekce na lidských buněčných kulturách.
 • Testování protilátek a antivirotik aktivních proti SARS-CoV-2 na myším modelu a studium mechanismu rezistence virus SARS-CoV-2 vůči protilátkám a antivirotikům.
 • Studium profylaktického a terapeutického potenciálu lidských monoklonálních protilátek proti viru klíšťové encefalitidy a možné protilátkami zesílené infektivity viru.
 • Vytvoření Sady geneticky upravených animálních modelů s hACE2 a jejich využití ke studiu patogeneze COVID-19 a možností antivirové profylaxe a terapie.
 • Produkce rekombinantních proteinů rostlinných virů.
 • Výzkum a vývoj biočipových funkčních vrstev z hlediska detekce viru SARS-COV-2 v komplexních biologických prostředích
 • Výzkum a vývoj biočipových technologií pro rychlou a citlivou detekci virů v komplexních biologických prostředích
 • Vytvoření webových stránek twitterového účtu programu. Prezentace programu na Česko-slovenské virologické konferenci. Uspořádání virologického semináře.