Vývoj technologií pro rychlou a citlivou detekci virových patogenů

Řešitel: Ing. Jana Fránová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Změna klimatu a intenzivní globální obchod s rostlinným materiálem značně přispívá k šíření rostlinných patogenů, včetně karanténních. Široké zavedení nových molekulárních metod v posledních letech, zejména vysokokapacitního sekvenování, vede k objevu mnoha nových virových druhů napříč celou rostlinnou říši. Výsledky našeho výzkumu ukazují, že testované rostliny jsou často infikovány viry, které byly popsány v posledních letech nebo nebyly popsány vůbec.

Naším hlavním cílem bude vývoj platformy detekčních metod patogenů hospodářských významných plodin. Testy založené na nukleových kyselinách ((RT)-PCR, (RT)-qPCR) lze relativně rychle navrhnout a vyvinout, ale vyžadují izolaci nukleových kyselin a další zpracování. Expeditivní sérologické testy ve formátu ELISA mají ekonomické výhody, purifikace a příprava protilátek proti mnoha virům však není možná (nízká koncentrace v rostlině, nestabilita virionů, nízká imunitní odpověď).

Plánované etapy budou zahrnovat systém pro produkci rekombinantních virových proteinů (1. a 36. měsíc) a získání validovaného polyklonálního antiséra (18. až 48. měsíc). Interdisciplinarita bude spočívat v přebírání nejnovějších metodických poznatků z veterinární a medicínské virologie.