Bezobratlí jako indikátor stavu krajiny

Řešitel: doc. Ing. David Boukal, MgA., Ph.D., RNDr. Karel Tajovský, CSc., Mgr. Ing. Vojtěch Kolář, RNDr. Pavel Sroka, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci projektu byly na ENTÚ BC AV ČR, v. v. i. provedeny terénní průzkumy vodního hmyzu na vybraných rybnících a dalších stojatých vodách na Třeboňsku a Českobudějovicku. Jedním z nich byl NPP Vizír, kde se nachází silná populace evropsky chráněného potápníka dvojčárého (Graphoderus bilineatus), jehož habitatové preference nasbírané v minulých letech a doporučení pro jeho ochranu jsme v letošním roce opublikovali ve studii v mezinárodním recenzovaném periodiku Insect Conservation and Diversity a online časopisu Fórum ochrany přírody (Kolář & Boukal 2020a, 2020b). Tyto výsledky byly také prezentovány na konferenci RYBIKON 2020 pořádané ve dnech 3.-5. listopadu 2020 ve Vodňanech. Byly také provedeny odběry vybraných skupin vodního hmyzu pro genetické analýzy za účelem určení jejich populační struktury na velkých prostorových škálách a ověření možnosti determinace obtížně rozlišitelných druhů pomocí DNA. Získali jsme tak m.j. sekvence několika genů ze středoevropských populací vybraných druhů jepic pro zjištění jejich příbuznosti v širším geografickém měřítku, které může sloužit jako podklad pro ochranu geneticky odlišných populací a indikaci stavu zachovalosti vybraných vodních toků.

Člen řešitelského týmu V. Kolář se podílel na přípravě podkladů pro metodiku Standardy péče o přírodu a krajinu – K přírodě šetrné hospodaření na rybnících, jehož zadavatelem byla Agentura ochrany přírody a krajiny (Kalous et al. 2020). David Boukal se ve dnech 12.-13. září 2020 zúčastnil tematického setkání pod záštitou Fóra ochrany přírody „Třeboňsko – ochrana mokřadů v kulturní krajině“, které vedlo k ustavení expertní komunikační platformy zaměřené na hledání postupů k obnově a ochraně mokřadů a dalších vodních biotopů. Ve spolupráci se sdružením Calla – Sdružení pro záchranu prostředí – jsme 19. září 2020 uspořádali vycházku pro veřejnost v okolí Českých Budějovic, kde členové týmu V. Kolář a D. Boukal seznámili veřejnost s vybranými zástupci vodního hmyzu a jeho ochranou a demonstrovali problémy spojené s nevhodným managementem rybníků a šířením invazních druhů. Pavel Sroka se 9. října 2020 zúčastní popularizačního programu pro střední školy s tématikou vodního hmyzu a jeho role v krajině.

Půdně zoologická část tématu řešená na ÚPB BC AV ČR, v. v. i., se dotýká sledování půdních bezobratlých na vytipovaných lokalitách, na kterých již v minulosti (většinou v 90. létech) proběhl podrobný půdně zoologický výzkum. Většina těchto lokalit leží na území několika CHKO. Pracoviště již předem kontaktovalo příslušné Správy CHKO (Pálava, Litovelské Pomoraví, Poodří, Beskydy) a dále Správy NP Podyjí a KRNAP. Na všech ochranářských pracovištích projevili mimořádný zájem o posouzení stavu v půdních částech povětšinou lesních ekosystémů. V některých případech vzešla iniciativa a zájem o spolupráci ze strany příslušné Správy. Ve spolupráci se Správami byly získány nezbytné podklady pro vstup, vjezd a opakované odběry půdních vzorků a vzorků zemních pastí a monitorování některých dalších environmentálních charakteristik. Shromažďovaný obsáhlý datový materiál o vybraných skupinách půdní fauny bude vyhodnocen a podle potřeby a požadavků jednotlivých Správ zpracován v podobě vhodných podkladových materiálů ať už pro dokumentaci stavu, management chráněných lokalit nebo další uvažovaná rozhodovací řízení.