Opylovači v zemědělské krajině

Řešitel: RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D., RNDr.

Spoluřešitel: Ing. Petra Urajová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Hlavním cílem projektu je vypracování postupů pro průkaz necílové intoxikace včel insekticidy. V zemědělské výrobě hrají pesticidy svou nezastupitelnou roli, nicméně jejich aplikace je často neúměrná, a ne vždy v souladu s platnou legislativou, což mimo jiné vede ke zbytečnému zatěžování životního prostředí, snižování biodiversity a k intoxikaci necílových organismů, která je dobře patrná právě u včely medonosné. Pesticidy jsou v současné době hlavní příčinou otravy včel, a to nejčastěji použitím přípravků nebezpečných pro včely či nedodržením aplikačních pokynů. I když otrava včel pesticidy, je-li dávka pesticidu vysoká, nese řadu na první pohled zjevných klinických příznaků, pesticidy či jejich rezidua představují pro včely také enormní zátěž v podobě skrytých subletálních efektů.

Včela je hlavním a nepostradatelným opylovačem zemědělských plodin a svou nedílnou provázaností s krajinou, a to nejen s tou zemědělskou, se tak také stává přímým indikátorem chemického znečištění krajiny. Toho využívá náš projekt, který navrhuje k monitoringu zátěže životního prostředí pesticidy využít včelu medonosnou, a to skrze několika markerů, které na fyziologické či biochemické úrovni reflektují subletální působení stresových faktorů. Relativně snadný monitoring intoxikace včel, ať už je intoxikace, jakkoliv intenzivní, je velmi žádoucí s ohledem na celospolečenskou diskusi o využití pesticidů v zemědělské praxi, jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka.

V průběhu loňského roku byla v našich laboratořích ověřována spolehlivost vytipovaných markerů pomocí experimentální intoxikace pokusných včel vybranými pesticidy (insekticidy, herbicidy, akaricidy, fungicidy), které jsou v zemědělství široce využívány. Součástí experimentů bylo také stanovení hladiny reziduí v těle včel ve spolupráci s Centrem Algatech, Mikrobiologický ústav AVČR v Třeboni (Ing. P. Urajová).

AKTUALITY PROJEKTU

Nothing Found