Ekosystémové služby obnovené krajiny

Řešitel: Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - CzechGlobe

V rámci řešení výzkumného tématu byl připraven přehled ekosystémových služeb významných pro obnovenou krajinu a ochranu přírody a předběžný seznam atributů vhodných k testování pilotního výzkumu. Byl připraven první návrh dotazníku pro kvantitativní šetření na vzorku české populace. Dotazník bude zkoumat postoje české veřejnosti vůči ekosystémovým službám obnovené české krajiny. Na základě přehledu literatury jsme identifikovali 3 nejvýznamnější témata související s obnovou krajiny:

  1. Ekosystémové služby adaptačních opatření zaváděných jakožto součást obnovy krajiny a ekosystémů, se zvláštním zřetelem na městské prostředí.
  2. Ekosystémové služby ekosystémů obnovovaných nebo udržovaných ve zvláště chráněných územích.
  3. Ekosystémové služby obnovených ekosystémů, původně degradovaných ve volné nechráněné krajině.

Dotazník bude postaven mimo jiné na výzkumu hodnotových orientací ve vztahu ke službám přírody a postojů vůči budoucí změně ekosystémů v ČR. V rámci identifikovaných témat se zaměříme mimo jiné a vnímání ekonomické hodnoty ekosystémových služeb zjišťované pomocí výběrového experimentu (choice experiment).  V návaznosti na výzkumné téma byly sestaveny škály, s jejichž využitím bude dotazníkové šetření probíhat.