Využití spontánní sukcese při obnově člověkem narušených míst

Řešitel: prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

Zapojené ústavy AV ČR: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Na základě vzájemného porovnání cca 4 tis. rozmanitých sukcesních stadií se ukázalo, že rozhodujícími faktory pro průběh spontánní sukcese na narušených stanovištích jsou půdní podmínky a charakter okolní krajiny (Vítovcová et al., in press). V tomto směru byly v letošním roce získány další podklady pro budoucí expertní systém, a sice provedeny podrobnější chemické analýzy půd sukcesních stádií a statistickými postupy zhodnocen vliv land-cover okolní krajiny (do 1 km) na průběh spontánní sukcese (M. Slaba et al., in prep.).