Biodiverzita kulturní krajiny

Řešitel: RNDr. Karel Tajovský, CSc., Ing. Martin Šálek, Ph.D., Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Vyjádření za Biologické centrum AV ČR, v. v. i.:

V rámci plánovaných úkolů se podařilo rozvinout spolupráci se Správou CHKO Moravský kras a rovněž další partnerskou institucí, tj. Zemědělským výzkumem, spol. s r.o. Troubsko. Aktivity byly zaměřeny na monitoring stavu a změn chemismu půd, půdní organické hmoty, vývoje vegetace a vybraných skupin půdní bioty na plochách na území CHKO Moravský kras, kde došlo k zatravnění orné půdy v souvislosti se změnou zonace CHKO Moravský kras z důvodu zlepšení ochrany nadzemních i podzemních krasových jevů. Komplexní přístup ke sledování vybraných parametrů je důležitý pro zcela aktuálně řešenou problematiku zonace v CHKO Moravský kras, jakož i pro další výzkumy plánované v pozdějších letech po zatravnění. Logicky má o tuto spolupráci Správa CHKO Moravský kras mimořádný zájem. V roce 2020 proto byly zahájeny monitorovací práce a odběry vzorků s cílem podchytit stav v počátečních fázích zatravňování a porovnat je s parametry již existujících trvalých travních ploch v daném území, probíhala tedy fáze sběru dat.

Vyjádření za Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.:

Intenzivní zemědělství výrazně snížilo pestrost zemědělské krajiny, včetně zvýšení velikosti polí a ztráty přirozených stanovišť, což vedlo k výraznému snížení biologické diversity. Pro ochranu biodiversity zemědělské krajiny je kromě publikace výsledků, důležitá i osvěta, tak aby se informace o tom, jak by měl management správně probíhat dostal přímo k zákonodárcům a zemědělcům. Cílem aktivity byl sběr dat z terénu a produkce výsledků za účelem odborných a popularizačních publikací, včetně vzdělávání veřejnosti. Hlavním tématem bylo zemědělství a podpora biodiversity, tedy to, jak hospodaření ovlivňuje biodiversitu a jaký management je žádoucí pro ochranu biodiversity.

Řešitel: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., doc., Ing. Petr Porcal, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

V rámci programu AV21 Záchrana a obnova krajiny byla zpracována informační brožura popisující změny chemismu půd a odtékajících vod z lesů během a po odeznění kůrovcové kalamity. Daná problematika byla představena studentům lesnictví na semináři uspořádaném na střední škole lesnictví v Písku v listopadu 2020.