Ekologická obnova nížinné krajiny: přirozená pastva velkých kopytníků v hotspotu biodiversity

Řešitel: Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je strukturně a taxonomicky obnovená, semi-autonomně fungující nížinná nelesní krajina udržovaná kompletním společenstvem býložravců včetně gildy velkých spásačů (koňovití + velcí tuři).

Projekt realizuje BC AVČR ve spolupráci s univerzitami, nevládními organizacemi (Česká krajina o.p.s., ČSOP Jaro Jaroměř), s orgány státní správy (AOPK ČR), Ministerstvem životního prostředí (Odbory druhové ochrany a maloplošných zvláště chráněných území), místní samosprávy (města Milovice, Benátky n. Jizerou a obec Lipník), Botanickou zahradou hl. města Prahy (genofondové kultury pro následné repatriace), zájmové  organizace (Military Experience aj.), ale také privátním sektorem zastoupeným majiteli soukromých rezervací (Kozmické louky, Rokycany).

Projekt se také zabývá provozem a rozvojem pastevních rezervací udržovaných činností velkých spásačů v/při EVL Milovice-Mladá (spolupráce s Českou krajinou).

K tomuto bodu projektu spadají následující aktivity:

  • zajištění celoročního provozu rezervaci, dohled nad technickým stavem infrastruktury, kondicí zvířat, koordinace vědecké a vzdělávací činnosti apod.
  • koordinace a zajištění inventarizace stád, navržení jejich dalšího umístění mimo cílovou lokalitu a organizace čipování a plemenářských inspekcí hříbat
  • asistence s právní stránkou rozšíření stávající rezervace, příprava právního rámce pro vědeckou a jinou činnost externistů v pastevních rezervacích velkých kopytníků
  • projektování nové části pastevní rezervace Traviny – východ (bVVP Milovice-Mladá)

Pastevní rezervace Milovice

Rozvoj stáda pasených zvířat

Další bod projektu se týká vědeckého výzkumu a spolupráce s univerzitami.

V daném bodu jsou řešeny následující aktivity:

  • vliv velkých kopytníků na přírodní společenstva (monitoring bioindikačních taxonů – od 2020 koordinuje EntÚ), dále dílčí studie zaměřené na ekologii koprofilních brouků, hnízdní preference blanokřídlých, faunistiku/floristiku vybraných taxonů, biologii hořce křížatého atd.
  • GIS analýzy vývoje krajinného krytu a heterogenity vegetace našich vojenských prostor (VVP) – příkladová studie VVP Milovice-Mladá letecké snímky (1950-2017) (spolupráce Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích (JU))
  • Eto-ekologie koní – otcovská role harémového hřebce (JU a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU))
  • parazitofauna koní v polodivokém režimu – pravidelné monitoring jednotlivých stád koproskopickými metodami (spolupráce JU a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU))
  • Vernal pools – dlouhodobý projekt založený na soustavě trvalých fotopastí a doplňkových terénních datasetů – hlavními tématy výzkumu jsou využití periodických vodních těles různými skupinami obratlovců a management periodických vodních těles pro velké lupenonožce
  • Metabarcoding trusu velkých kopytníků – potrava + parazitofauna + mikrobiom (spolupráce Masarykova univerzita Brno a VFU)