Využití moderních metod při studiu změn populací v krajině

Řešitel: RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Probíhající spolupráce je především mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. a Ústavem biologie obratlovců AV ČR v. v. i., šíření informací o projektu zahrnuje i vzdělávání studentů a publikování materiálů v odborných i zájmových periodicích. Šíření povědomí s demonstrací prvních výsledků přispívá k efektivní aplikaci moderních metod pro sledování ekosystémů a tím jejich ochranu. Pouze účinný monitoring umožní pružné reakce na aktuální specifické situace, jejichž stále častější výskyt je se změnou podmínek prostředí předpovídán.

Podařilo se nashromáždit 400 vzorků 35 druhů ryb z 32 lokalit. V laboratoři se podařilo optimalizovat metodu extrakce tkáňové DNA a získat sekvence z 85 vzorků, které jsou základem referenční knihovny.