Monitoring a záchrana motýlů

Řešitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Charakteristika řešení je rozdělena do dvou okruhů: Mapování motýlů České republiky – zapojení široké veřejnosti do tzv. občanské vědy (tzv. Citizen Science) a Spolupráce s Agenturou ochrany přírody ČR, národními parky a odbornými a nevládními ochranářskými organizacemi na projektech týkajících se ochrany hmyzu.

Od roku 2002 Entomologický ústav BC AV ČR ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody ČR koordinuje celostátní mapování motýlů České republiky odbornou a amatérskou veřejností.  V roce 2020 se uzavřela další etapa projektu, kdy bude pro denní motýly publikován třetí Atlas rozšíření denních motýlů České republiky – první mapování motýlů bylo započato Společností pro ochranu motýlů v roce 1992 (Kudrna 1994, Beneš et al. 2002). V posledních 10 letech se mapovací úsilí opět zintenzívnilo kvantitativně i kvalitativně (první Atlas rozšíření denních motýlů české republiky obsahoval 55 000 nálezových údajů, druhý 151 000 údajů, pro třetí atlas máme k dispozici již více než 800 000 údajů z databáze „Mapování motýlů České republiky (Entomologický ústav BC AV ČR) a Nálezové databáze ochrany přírody (AOPK ČR). Výrazné navýšení počtu nálezových údajů v poslední dekádě se povedlo i díky zapojení široké občanské veřejnosti do mapovacího projektu (tzv. Citizen Science) přes online databáze a zapojení do specializovaných webových sociálních skupin, především na sociální síti Facebook (skupiny Motýlí klenoty, Motýlí plevel). To si vyžádalo pro nejširší přírodovědnou a fotografickou veřejnost zavést také determinační servis, a především provést velmi náročnou validaci a revizi získaných nových nálezových údajů v databázích Biolog AOPK ČR, NDOP a Biolib a nově také českých údajů v mezinárodní webové platformě iNaturalist.

Druhý okruh, Spolupráce s Agenturou ochrany přírody ČR, národními parky a odbornými a nevládními ochranářskými organizacemi na projektech týkajících se ochrany hmyzu, zahrnuje následující body:

-  spolupráce ENTÚ BC AV ČR s AOPK ČR a organizacemi Jaro Jaroměř, Pražská Pastvina, Ochrana fauny a Bělozářka při odborně vedených reintrodukcích a záchranných chovech u nás kriticky ohrožených druhů denních motýlů – modráska komonicového, m. hořcového, hnědáska osikového, h. květelového, okáče skalního, o. metlicového, o. šedohnědého a o. jílkového.

- monitoring a návrh péče ENTÚ BC AV ČR o evropsky významný endemický taxon okáče menšího sudetského (Erebia sudetica sudetica), který je aktuálně ohrožený klimatickými změnami v horách; spolupráce s AOPK ČR v CHKO Jeseníky.

- spolupráce ENTÚ BC AV ČR při monitoringu a návrhu managementu kriticky ohroženého okáče bělopásného a modráska černoskvrnného ve středním Povltaví s nevládními organizacemi Ochrana fauny a Bělozářka.

- spolupráce ENTÚ BC AV ČR s AOPK ČR při dlouhodobém monitoringu a návrhu péče ohroženého a evropsky významného hnědáska chrastavcového v západních Čechách

-  monitoring denních motýlů a dalších indikačních skupin hmyzu na lokalitách kde nedávno proběhl tzv. rewilding celoročně pasených velkých býložravců (divocí koně, zubři, tzv. pratuři) – spolupráce ENTÚ BC AV ČR s organizaci Česká krajina, NP Podyjí, firmou Semix, Českou ornitologickou společností

- spolupráce ENTÚ BC AV ČR a Správy NP Podyjí při dlouhodobém monitoringu sukcese na experimentálních plochách v NP Podyjí. Běží od r. 2011, výstupy slouží jako základ vědeckých publikací a podklad k rozhodování o péči o NP.

- Ptačí park Kosteliska – Spolupráce EntÚ BC AV ČR a Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO). Pozemky Biologického centra v katastru obce Jarohněvice (nedaleko Dubňan), s velmi rozmanitou a ochranářsky významnou faunou a flórou se staly jádrem ptačího parku Kosteliska, který se ČSO rozhodla vytvořit. ČSO a BC spolupracují intenzivní péči o pozemky tak, aby vyhovovala co nejširšímu spektru organizmů, monitoringu aktuální biologické diversity, převodech na vhodné typy pozemků. Výkupy dalších pozemků probíhají už v režii ČSO.

- ochrana lužních lesů a péče o biotopy v CHKO Pálava. Spolupráce ENTÚ BC AV ČR s odbornými společnostmi (Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ekologii, Česká společnost herpetologická, Česká společnost limnologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Česká botanická společnost, Společnost pro ochranu motýlů). Příprava společných stanovisek, podnětů, jednání se státními orgány, stakeholdery, medializace problematiky.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

8.9.2020 Jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem o problematice ochrany lužních lesů.

8.8.2020 Jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a generálním ředitelem Lesů ČR Josefem Vojáčkem o problematice ochrany biodiversity v lesích pod správou lesního závodu Židlochovice.