Výstup – CO SE DĚJE S NAŠÍ KRAJINOU?

Řešitel: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., doc., Ing. Petr Porcal, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu

Výzkumné téma ještě probíhá a jeho část bude realizována v listopadu 2020. V současné chvíli jsou výsledky tohoto výzkumného tématu příznivě přijímány.

Obnovující se Šumava

 

 

Řešitel: RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D., RNDr.

Spoluřešitel: Ing. Petra Urajová, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu

Na základě prvotních výsledků bylo ve spolupráci se Státní veterinární správou a Státním veterinárním ústavem přistoupeno k podání žádosti k financování rozšířené podoby projektu prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR) – program Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Řešitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

8.9.2020 Jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem o problematice ochrany lužních lesů

8.8.2020 Jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a generálním ředitelem Lesů ČR Josefem Vojáčkem o problematice ochrany biodiverzity v lesích pod správou lesního závodu Židlochovice.

25.6.2020 Schůzka vedení LČR s pověřenými zástupci odborných společností:

 • https://ct24.ceskatelevize.cz/3126818-spor-o-moravskou-amazonii-ekologove-varuji-pred-ubytkem-zvirat-a-chranenych-rostlin
 • https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/320281381990624-udalosti-v-regionech/obsah/775634-ochrana-tzv-moravske-amazonie
 • https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lcr-zacaly-jednat-s-kritiky-jejich-hospodareni-v-luznich-lesich
 • 2.6. 2020 Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů:
 • https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-chteji-duslednejsi-ochranu-moravske-amazonie
 • https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/odbornici-chteji-duslednejsi-ochranu-luznich-lesu-u-dyje_544497.html
 • http://www.cspe.cz/spolecne-prohlaseni-odbornych-spolecnosti-k-problematice-ochrany-jihomoravskych-luhu
 • https://zpravyzmoravy.cz/odbornici-pozaduji-duslednejsi-ochranu-moravske-amazonie-kritizuji-statni-podnik/
 • https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5485-zastavte-devastaci-moravske-amazonie-zadaji-odbornici-vladu/
 • https://plus.rozhlas.cz/tisice-odborniku-poslaly-vyzvu-premierovi-protestuji-proti-vytezovani-moravske-8217150
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zachrante-moravskou-amazonii-vyzyvaji-experti-babise-108249
 • http://www.herp.cz/2/1/0
 • https://botanospol.cz/index.php/cs/node/2858
 • autorská spolupráce ENTÚ BC AV ČR na knižní publikaci Šnajdara M., Spitzer L., Konvička O., Beneš J. „Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje“, vydavatel Zlínský kraj, kniha vyjde koncem roku 2020.

Popularizace ochrany motýlů v časopisech Živa, Ochrana přírody, Veronica a Acta Carpathica Occidentalis:

 • John V., Beneš J., Číp D., Andres M., Konvička M. (2020): Ochrana motýlů v době klimatické. Ochrana přírody, 75: 6-11
 • Konvička , Beneš J. (2020): Denní motýli v čase změn. Veronica, 2020/3: 14-16
 • Vrba P., Vodičková V., Sucháčková Bartoňová A., Marešová J., Konvička M. (2020): Podyjí – nejvýznamnější útočiště hnědásků v České republice a návrat divokých koní. Živa, 2/2020: 94-98
 • Beneš J., Valchář Z. & Spitzer L. (2019): Recentní šíření stužkonosky topolové Catocala elocata (Esper, 1787) a stužkonosky vrbové Catocala electa (Vieweg, 1790) (Erebidae, Lepidoptera) na Valašsku. Acta Carpathica Occidentalis 10: 68–73.
 • Beneš J., Růžička J. & Spitzer L. (2019): Novodobá expanze soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus [Oberthür, 1910]) v České republice (Hesperiidae, Lepidoptera). Acta Carpathica Occidentalis, 10: 74–85.
 • http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2403
 • https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/ochrana-motylu-v-dobe-klimaticke/
 • https://ziva.avcr.cz/2020-2/podyji-nejvyznamnejsi-utociste-hnedasku-v-ceske-republice-a-navrat-divokych-koni.html

Řešitel: doc., Ing. David Boukal, MgA., Ph.D., RNDr. Karel Tajovský, CSc., Mgr., Ing. Vojtěch Kolář, RNDr. Pavel Sroka, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Článek autorů Kolář a Boukal o nově vybudovaných rybnících publikovaný v lednu 2020 v online časopisu Ekolist (Kolář & Boukal 2020c) vyvolal značný ohlas a během prvních dvou dní od zveřejnění měl podle redakce více jak 11 tisíc přečtení. Konkrétní výstupy v této fázi půdně zoologické části projektu jsou předmětem zpracovávání. Reporty, podklady pro potřeby Správ CHKO a NP budou projednávány a předávány v průběhu příštího roku.

 • Kolar V. & Boukal D. S. (2020a) Habitat preferences of the endangered diving beetle Graphoderus bilineatus : implications for conservation management. Insect Conservation and Diversity 13: 480-494.
 • Kolář V. & Boukal D. (2020b) Dobré a další zprávy o ochraně ohroženého vodního hmyzu: potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus) v České republice. Fórum ochrany přírody. https://www.forumochranyprirody.cz/
 • Kolář V. & Boukal D. (2020c) Každý den jeden rybník: další hřebík do rakve vodním broukům? https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtech-kolar-a-david-s.boukal-kazdy-den-jeden-rybnik-dalsi-hrebik-do-rakve-vodnim-broukum
 • Kalous L., Adámek Z., Baxa M., Kolář V., Kopp R., Regenda J., Vrba J. (2020) Standardy péče o přírodu a krajinu: K přírodě šetrné hospodaření na rybnících. AOPK ČR.

Řešitel: RNDr. Petr Petřík, Ph.D., PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt si vytknul za cíl na pilotním území zmapovat význam starých (včetně zaniklých významných) stromů ve vztahu k osídlení a navrhnout využití stabilní solitérní zeleně k ochraně krajiny. Společným jmenovatelem biologicky zaměřených akademických ústavů byla biodiverzita navázaná na takové biotopy. Na několika lokalitách v CHKO Třeboňsko proběhlo mapování starých stromů, včetně mapování lišejníků, které jsou na ně vázány. Etnologický ústav AV ČR se zaměřil na etnologickou dokumentaci starých a památných stromů a ALS v krajině ČR, dále na přípravu popularizačních a odborných výstupů, především brožury k problematice ALS v minulosti a současnosti, která vyjde v rámci edice „Strategie AV21“ v nakl. Academia v roce 2021. Ve spolupráci se Sociologickým ústavem byly navrženy otázky do dotazníku CVVM. Ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR jsme připravili pracovní seminář „Pro les nevidíme stromy?“, který by měl prohloubit interdisciplinární spolupráci při výzkumu stromů v krajině ČR a do budoucna přispět ke zlepšení veřejné debaty o starých stromech v ČR na úrovni odborné i laické veřejnosti.

Do nakladatelství Academia byl zaslán text brožury Ekokologická infrastruktura krajiny, kde je téma rozptýlené zeleně včetně agrolesnictví rozebráno. Vyšel průvodce po listnatých stromech zámeckého parku v Průhonicích a proběhl dotisk brožur Jak se do lesa volá... Jsou připravovány podklady pro další brožuru Strategie AV 21 o stromových veteránech. Průběžně je aktualizována stránka nasekrajina.eu a informace na sociálních sítích.

Výstupy:             (1) Workshop a exkurze „Pro les nevidíme stromy“ (Praha a CHKO Křivoklátsko 15.–16. 10. 2020)

(2) Brožura Minulost a současnost agrolesnických systémů v české krajině (rukopis, vyjde 2021 v nakl. Academia)

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Ohlasy na výsledky lze jen stěží vyčíslit i vzhledem k omezené možnosti prezentace na veřejnosti. Zástupce Platformy pro krajinu J. Fanta a P. Petřík se účastnili konference Krajina severních Čech: minulost a současnost a navazujícího kulatého stolu, který měl velký ohlas a připravuje se projekt v souvislosti s evropskými fondy.

Řešitel: RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Uskutečněná akce, kde byly využity výstupy projektu

 • června 2020, Hlincova Hora, přednáškový cyklus pro středoškolské studenty v rámci Letního tábora s Přírodovědou (organizátor PřF JU)

Plánované akce, kde budou využity výstupy projektu – v závislosti na hygienické situaci mohou být akce zrušeny

 • 3. - 5. listopadu 2020, Vodňany, XVII. Rybářská a ichtyologická konference (organizátor BC)
 • 6. listopadu 2020, České Budějovice, Den otevřených dveří Biologického centra AV ČR, v.v.i. (organizátor BC)
 • 7. listopadu 2020, Lomy u Kunžaku, Podzimní Běstvina - soustředění pro mladé biology (organizátor PřF JU)
 • 27. listopadu 2020, České Budějovice, Noc vědců (organizátor BC)
 • 5. prosince - 6. prosince 2020, České Budějovice, Jihočeský rybářský veletrh (organizátor BC)

Články přijaté do odborných periodik v Češtině

 • Blabolil P., Hänfling B., Harper L. R., Sellers G., Di Muri C., Říčanová Š., Knežević-Jarić J., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Fiala I., Lisnerová M., Peterka J. (přijato) Environmentální DNA metabarkóding vody. Rozšířený abstrakt ve Sborníku XVII. Rybářské a ichtyologické konference
 • Blabolil P., Bartoň D., Kaštovský J., Kolář V., Kreidlová V., Kučerová A., Vebrová L., Vrba J. (přijato) Výchova mladých hydrobiologů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vodní hospodářství
 • Schmidt S. I., Kodeš V., Svátková M., Blabolil P. (přijato) Ekologie podzemních vod, po stopách Františka Vejdovského. Vodní hospodářství
 • Blabolil P. (2020) Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře environmentální DNA (3). Vodní hospodářství 9:23-26

Články přijaté do odborných periodik v angličtině a němčině

 • Blabolil P., Harper L., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., dos Santos R., Peterka J., Hänfling B. (přijato) eDNA fish community monitoring in Czech reservoirs. Acta ZooBot Austria

Článek přijatý do nejčtenějšího zájmového periodika s rybářskou tématikou

 • Blabolil P., Sajdlová Z. a kolektiv (2020) Další střípek do mozaiky poznání rybích společenstev. Rybářství 11: 40-45.

V příštím roce 2021 plánujeme stěžejní výstup ověřenou technologii „Vzorkování volné genetické informace (eDNA) z volné vody“, která bude zdarma poskytnuta státnímu podniku Povodí Vltavy (smluvní závazek) a dalším uživatelům.

Zpráva z ichtyologického průzkumu nádrže Láz

 • Bartoň D., Blabolil P., Kočvara L., Soukalová K., Orientační ichtyologický průzkum nádrže Láz v roce 2020

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Řešení výzkumného tématu je stále v průběhu a dosavadní práce se setkala s pozitivními ohlasy a výsledky jsou příznivě přijímány.

Řešitel: RNDr. Karel Tajovský, CSc., Ing. Martin Šálek, Ph.D., Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Výstupy k 22. 9. 2020:

„Na přímé setkávání s farmáři klademe velký důraz“

Během celého období docházelo ke sběru terénních dat, jehož hlavním výsledkem bylo vyhlášení záchranného programu pro sýčka. Během projektu došlo k publikaci dat v prestižním časopise, který se věnuje zemědělství (Agriculture, Ecosystems and Environment) o významu nesklizených ploch pod sloupy VN pro drobné savce. V současné době také dokončujeme důležitou studii o významu biopásů pro biodiverzitu zemědělské krajiny, která může zásadně přispět k zvýšení efektivnosti tohoto agro-environmentálního titulu pro biodiverzitu.  Zásadní otázkou také zůstává, kvantifikovat množství krajinných prvků na zemědělské půdě, které je nutné vyčlenit v rámci přímých plateb na plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (tzv. greeningové platby CAP), abychom podpořili biodiverzitu, ale nebyla ztrátová ani zemědělská ekonomika. Pro tento cíl jsme během letošního jara a léta v terénu shromáždili robustní data (61 500x500m mapovacích kvadrátů, dvě kontroly během hnízdní sezóny) o vlivu různého zastoupení krajinných prvků (např. v gradientu od 0-60% krajinných prvků) na ptačí společenstva v intenzivně obdělávané krajině.  Získané výsledky budou v budoucnu využity jako podklady pro jednání s MŽP a MZE.  Začali jsme také sbírat data týkající se vlivu modernizace zemědělských objektů a jeho vlivu na populace ptáků (včetně ohrožených a ubývajících druhů), které může pomoct efektivně chránit zemědělské ptáky i v nezemědělských biotopech. Velký důraz také klademe na přímou komunikaci s farmáři (během monitorovacího období proběhlo více jak 100 setkání s místními farmáři, kde jsme komunikovali možnosti podpory biodiverzity zemědělské krajiny a ochrany sýčka).

Mapy zobrazující území, kde se zkoumal vliv nezemědělské vegetace na biodiverzitu

Bohužel vzhledem ke koronavirovým opatřením nemohly v první polovině roku proběhnout žádné popularizační aktivity. Soustředili jsme se proto především na přípravu popularizačních materiálů (příprava 2 popularizačních posterů – Prvky v zemědělské krajině a Pestrost zemědělské krajiny a hraboši) a psaní tiskových zpráv a popularizačních článků pro různé cílové skupiny (zemědělce, myslivce apod..) (přehled níže). Na podzim pak proběhly dvě popularizační aktivity: představení tématu na Dni popularizaci v Třebíči (19.9.2020) a v rámci exkurze Gymnázia Dačice na detašovaném pracovišti ve Studenci (21. 9. 2020, účast 20 studentů, septima).

V roce 2021 bychom rádi pokračovali v tématu, tak jak je charakterizováno výše, dále bychom chtěli projekt rozšířit o výzkum letounů (Chiroptera). V rámci projektu bychom chtěli monitorovat aktivitu netopýrů pomocí detektorů v agrocenózách a srovnat ji 1) s přirozenými stanovišti, 2) s různými typy zemědělské produkce.

Ohlas na výsledky řešení výzkumného tématu 

Vyjádření za Biologické centrum AV ČR, v. v. i.:

Souběžně se pracovní skupina podílela i na projednávání budoucích propagačních a popularizačních aktivit, které pro rozvoj ochranářské politiky spolu s prosazováním šetrného zemědělského hospodaření v krasové oblasti má velký význam. Kromě přípravné fáze jsme se rovněž aktivně v roce 2020 zapojili i do dalších aktivit realizovaných v rámci dalšího tématu tohoto programu AV 21, „Půda – klíč k boji se suchem, mitigaci a adaptaci na globální změny“. Podíleli jsme se na přípravě a realizaci výstavy formou panelů pod názvem „Bez půdy to nepůjde“ (https://www.upb.cas.cz/novinky/novinka/5520-bez-pudy-to-nepujde-%e2%80%93-nova-vystava-na-ceskobudejovickem-namesti/), kde jeden z panelů přímo referuje o našem tématu Biodiverzita kulturní krajiny s titulem: „Z našeho výzkumu: Obnova travních porostů v krasových oblastech“ a rovněž na přípravě informační brožury vydané k této výstavě (https://www.upb.cas.cz/novinky/novinka/5631-bez-pudy-do-nepujde-nova-brozura-o-pude/). Kromě jiných míst, kde tato putovní výstava již byla představena, podařilo se dojednat její měsíční expozici přímo v Moravském krasu, konkrétně v areálu Domu Přírody ve Skalním Mlýně (https://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/akce/vystava-bez-pudy-to-nepujde/). Propagace otázky významu půdy a její ochrany včetně upozornění na problematiku řešenou v tématu Biodiverzita kulturní krajiny se zde shledala s velkým ohlasem.

Vyjádření za Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.:

Ohlas na tiskové zprávy byl velký:

Společná zemědělská politika:

 • TZ IVB - https://www.ivb.cz/aktuality/vedci-vyzyvaji-k-prijeti-opravdu-ucinnych-opatreni-pro-udrzitelnost-spolecne-zemedelske-politiky-eu/
 • web ibot - https://www.ibot.cas.cz/cs/blog/2020/03/11/vedci-vyzyvaji-k-prijeti-opravdu-ucinnych-opatreni-pro-udrzitelnost-spolecne-zemedelske-politiky-eu/
 • Zpráva ČTK - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/2020C0309103/token/aa4512085c4240c7995aeba737a1fd0f?tab=Text
 • Hospodářské noviny (strana 6) - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/2020H049A06F/token/57c6bec07b1d432b990a54ce54801dc8?tab=Text
 • web Věda a výzkum - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/P1UA20690002/token/66339c37647447ff9f321305d8262e87?tab=Text
 • cz (web Asociace soukromého zemědělství ČR)

- https://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/odborne-clanky-a-analyzy/vedci-vyzyvaji- k-prijeti-opravdu-ucinnych-opatreni-pro-udrzitelnost-spolecne-zemedelske-politiky-eu.html

-https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-nesouhlasi-s-podobou-nove-evropske-zemedelske-politiky.chteji-vetsi-ochranu-pudy-a-krajiny

 • ČRo Plus - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/K4QA20700714/token/e55201c26120417a8958f4fd0d2c6337?tab=Text
 • web agris.cz (převzatá zpráva ČTK) - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/OPCZ20713086/token/0c2bf8e43ad943d584f1723e2cd1df3f?tab=Text
 • cz - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/I33A20700014/token/4d09e351ef654a6896c73338a4042649?tab=Text
 • zemědělec.cz - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/N6RA20700003/token/5329acf6fcd54e7fb054e87166b8fd69?tab=Text
 • cz - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/OPCZ20706098/token/2fe7029643e24d2aa37804e79ec68ef9?tab=Text
 • denikreferendum - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/J50A20700002/token/cf17a897d6df4304a9d2904adb2e8207?tab=Text

TZ prvky v zemědělské krajině:

 • Sloupy elektrického napětí: Pro dravce hrozba, pro jiná zvířata ráj - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/OPCZ20956535/token/d38d6620cefd471a8416dcf50f019beb?tab=Text
  Datum vydání: 04.04.2020 | Datum importu: 04.04.2020 11:28
  Zdroj: hranicky.denik.cz +193 | Rubrika: Zvířecí deník | Strana 0 | Autor: Veronika Rodriguez
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • Sloupy elektrického napětí: pro dravce hrozba, pro jiná zvířata ráj
  Datum vydání: 04.04.2020 | Datum importu: 04.04.2020 2:40
  Zdroj: Karlovarský deník +20 | Rubrika: Publicistika/Zvířecí deník | Strana 11 | Autor: VERONIKA RODRIGUEZ
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  HNŮJ NA POLÍCH (Martin Šálek)
 • rozhovor s Martinem Šálkem v Hlavních zprávách ČRo Radiožurnálu - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/2020E163E029/token/a25d11e2d2414eadb0be24d5e3171d56?tab=Text
 • web České televize - https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3116849-pachnouci-oazy-ceske-prirody-kupky-hnoje-na-polich-prispivaji-k-rozmanitosti-ptactva
 • regionální Deníky:
  • https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/2020ZV13606A/token/e1ae4309e805479091f428ad1848deba?tab=Text
  • https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/2020SZ13606A/token/26e1e2c7298e428181e0165629e4f906?tab=Text
 • zpráva ČTK - https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2fc066b5-a42c-4e73-8d7e-3b/article/2020C0611366/token/f44b0c46c46c41afaff1fdcf654d753c?tab=Text
 • web Agris - http://www.agris.cz/clanek/210776
 • web Týden.cz - https://www.tyden.cz/rubriky/veda/hnuj-na-polich-pomaha-ptactvu-poskytuje-jim-potravu-i-utociste_544886.html
 • web Zemědělský týdeník - https://zemedelskytydenik.cz/kupky-hnoje-na-polich-prispivaji-k-rozmanitosti-ptactva/
 • web Globe24.cz - https://globe24.cz/domov/necekany-objev-ceskych-vedcu-k-cemu-jsou-dobre-kupky-hnoje-na-polich.284bafea
 • web Ekolist.cz - https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kupky-hnoje-na-polich-prispivaji-k-rozmanitosti-ptactva
 • CYSNEWS - https://www.cysnews.cz/lifestyle/polni-hnojiste-hraji-dulezitou-roli-v-preziti-i-hnizdeni-ptaku-%E2%80%92-vcetne-ohrozenych-druhu-dokazala-studie/
 • Enviweb - http://www.enviweb.cz/rss/220520
 • NAŠE VODA - https://www.nase-voda.cz/vedci-kupky-hnoje-na-polich-prispivaji-k-rozmanitosti-ptactva/
 • ZEMĚDĚLEC CZ
  https://www.zemedelec.cz/newsletters3/newsletter-112-2020/
 • EURO
  Nedoceněný hnůj
  Datum vydání: 15.06.2020 | Datum importu: 15.06.2020 2:07
  Zdroj: Euro | Rubrika: Monitor/Ozvěny | Strana 8
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • HALÓ NOVINY
  Kupky hnoje nepomáhají jen flóře, ale i ohrožené fauně
  Datum vydání: 23.06.2020 | Datum importu: 23.06.2020 2:12
  Zdroj: Haló noviny | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana 12
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců

TZ Sýček

SÝČEK (Martin Šálek)

 • ZPRAVODAJSTVÍ ČTK
  Po třech letech na severu Čech mírně přibylo ohrožených sýčků, Datum vydání: 08.05.2020
 • DENÍK CZ

- https://decinsky.denik.cz/ctenar-reporter/sycku-je-letos-vice-nez-loni-pomohla-mirna-zima-i-dostatek-hrabsu-20200517.html
- https://zatecky.denik.cz/ctenar-reporter/sycku-je-letos-vice-nez-loni-pomohla-mirna-zima-i-dostatek-hrabosu-20200511.html
- https://ceskolipsky.denik.cz/ctenar-reporter/sycku-je-letos-vice-nez-loni-pomohla-mirna-zima-k-hrabosu-20200531.html

 • NEDEJ SE
  Ústav biologie obratlovců AV ČR, Barbora Zemanová
  31.05.2020, 10:46:55 Televize: ČT 2 Pořad: Nedej se

Nyní se nacházíme ve Studenci, což je detašované pracoviště Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, kam nejmenovaný vědec přivezl genetické vzorky sýčků, protože zkoumá genetickou variabilitu toho druhu, a právě tady ve Studenci ty vzorky zpracovávají.

https://nmvideostore.blob.core.windows.net/alerts/32199830_637265188152200000.mp4

 • DENÍK CZ
  - https://jablonecky.denik.cz/ctenar-reporter/sycku-je-letos-vice-nez-loni-pomohla-mirna-zima-i-dostatek-hrabosu-20200528.html
  - http://www.enviweb.cz/rss/223553
  - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/premnozeni-hrabosi-pomohli-prirode-ohrozeni-syckove-meli-vic-mladat-113911
 • Sýčkové z Děčínska zmizeli
  Datum vydání: 29.07.2020 | Datum importu: 29.07.2020 3:11
  Zdroj: Děčínský deník | Rubrika: Titulní strana | Strana 1 | Autor: JIŘÍ LOUDA
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • Ohrožení sýčkové letos vyvedli o třetinu mláďat více než loni
  Datum vydání: 28.07.2020 | Datum importu: 29.07.2020 3:57
  Zdroj: Zpravodajství ČTK +5 | Rubrika: ekl | Strana 0
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • Zemědělci v Ústeckém kraji považují stav hrabošů za kritický
  Datum vydání: 28.07.2020 | Datum importu: 29.07.2020 3:57
  Zdroj: Zpravodajství ČTK +3 | Rubrika: zem | Strana 0
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemedelci-v-usteckem-kraji-povazuji-stav-hrabosu-za-kriticky
 • Sýčkové obecní zmizeli z Děčínska
  Datum vydání: 05.08.2020 | Datum importu: 05.08.2020 3:07
  Zdroj: Děčínský deník | Rubrika: Týdeník Děčínsko | Strana 10 | Autor: (lou)
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  http://www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/kriticky-ohrozenym-sovam-pomohl-nadbytek-hrabosu-3/
  http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/regiony/kriticky-ohrozenym-sovam-pomohl-nadbytek-hrabosu/
  https://www.denik.cz/regiony/syckove-z-decinska-zmizeli-v-kraji-se-jim-ale-jinak-dari-20200729.html
 • Sýčkům se na severu daří. V lese ale nehnízdí
  Datum vydání: 01.08.2020 | Datum importu: 01.08.2020 3:09
  Zdroj: Jablonecký deník +5 | Rubrika: Jablonecko / Region | Strana 2 | Autor: JIŘÍ LOUDA
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  https://pozitivni-zpravy.cz/navrat-sov-do-cech-ohrozeni-syckove-vyvedli-letos-rekordni-pocet-mladat/
  http://www.adam.cz/clanek-2020080001-premnozeni-hrabosi-pomohli-prirode-ohrozeni-syckove-meli-vic-mladat.html
  http://www.regionalist.cz/index.php?z1=200802-1596369242
 • Hraboší boom láká vzácné opeřené dravce
  Datum vydání: 06.08.2020 | Datum importu: 06.08.2020 6:41
  Zdroj: Strakonický deník +15 | Rubrika: Události | Strana 4 | Autor: (pk)
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • Hraboší boom láká vzácné opeřené dravce
  Datum vydání: 06.08.2020 | Datum importu: 06.08.2020 6:48
  Zdroj: Mělnický deník +31 | Rubrika: Události | Strana 4 | Autor: PETR KINŠT
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/kriticky-ohrozenym-sovam-pomohl-nadbytek-hrabosu-3/
 • Hraboší boom láká vzácné dravce
  Datum vydání: 06.08.2020 | Datum importu: 06.08.2020 7:07
  Zdroj: Krkonošský deník +15 | Rubrika: Události | Strana 4 | Autor: PETR KINŠT
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  https://www.denik.cz/zvireci-denik/hrabosi-dravci-sova-palena-20200805.html
  https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/hrabosi-boom-laka-dravce-lide-pozoruji-vzacne-ptaky-maji-vice-mladych-20200806.html
  www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/kriticky-ohrozenym-sovam-pomohl-nadbytek-hrabosu-3/www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/kriticky-ohrozenym-sovam-pomohl-nadbytek-hrabosu-3/
  http://www.karlovarskenovinky.cz/zpravy/regiony/kriticky-ohrozenym-sovam-pomohl-nadbytek-hrabosu-2/4
 • Trávení hrabošů by bylo hrozbou pro sýčka, varuje šéf ornitologů
  Datum vydání: 27.08.2020 | Datum importu: 27.08.2020 6:50
  Zdroj: Kolínský deník +7 | Rubrika: Zpravodajství | Strana 2 | Autor: (hol)
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • Trávení hrabošů by bylo hrozbou pro sýčka, varuje šéf ornitologů
  Datum vydání: 26.08.2020 | Datum importu: 26.08.2020 1:37
  Zdroj: Příbramský deník +7 | Rubrika: Zpravodajství/Příbramsko | Strana 2 | Autor: (hol)
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  https://melnicky.denik.cz/z-regionu/traveni-hrabosu-by-bylo-hrozbou-pro-sycka-varuje-sef-ornitologu-20200821.html
  https://boleslavsky.denik.cz/z-regionu/traveni-hrabosu-by-bylo-hrozbou-pro-sycka-varuje-sef-ornitologu-20200821.html
  https://www.impuls.cz/regiony/ustecky-kraj/ustecky-kraj-zemedelstvi-uroda-hrabos-mys-kalamita-jed-stutox.A200819_151807_imp-ustecky_kov
 • Pro zemědělce jsou pohromou, populace sýčků díky nim sílí
  Datum vydání: 19.08.2020 | Datum importu: 19.08.2020 1:12
  Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Severní Čechy | Strana 11 | Autor: (gor)
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
 • ZÁCHRANNÝ PROGRAM NA ŠÝČKA (MARTIN ŠÁLEK)
  http://zakrasnejsivimperk.cz/?p=201239
  https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zachranne-programy-pro-ohrozene-druhy-zemedelske-krajiny-na-rade-je-sycek-a-sysel
  http://www.enviweb.cz/116989
  https://nymbursky.denik.cz/ctenar-reporter/jak-zachranit-vymirajici-sycky-20200822.html
  http://www.regionalist.cz/index.php?z1=200821-1597996448
 • MŽP schválilo záchranné programy pro sýčka a sysla
  Datum vydání: 20.08.2020 | Datum importu: 21.08.2020 3:32
  Zdroj: Zpravodajství ČTK +2 | Rubrika: ekl pol pod | Strana 0
  Téma: Akademie věd | Ústav biologie obratlovců
  https://zatecky.denik.cz/ctenar-reporter/jak-zachranit-vymirajici-sycky-ministerstvo-spustilo-zachranny-program-20200821.html
  http://www.agris.cz/ekologie/zachranne-programy-pro-ohrozene-druhy-zemedelske-krajiny-na-rade-je-sycek-a-sysel?id_a=212532