Krajiny soužití: Minimalizace konfliktů mezi divokými zvířaty a lidmi

Řešitel: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Zapojené ústavy AV ČR: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Byl proveden standardizovaný, předpokládaný sběr potravních vzorků na Labi (kormorán) a Dyji (ledňáček). Pomocí vizuální techniky (fotopasti, fotoaparát) byla monitorována potravní biologie ledňáčka říčního na pěti různých hnízdních lokalitách ve středních Čechách v povodí Sázavy (Štěpánovský potok – 2 hnízdění, Čestínský potok – 1 hnízdění, Losinský potok – 3 hnízdění, Chotýšanka – 1 hnízdění). Celkem byl pořízen vizuální záznam za více než 130 dní krmení mláďat. Potravní vzorky byly odebrány z obou hnízdění na Štěpánovském potoce (přírodní rezervace). Vizuální i přímé vzorkování na uvedených potocích bylo provedeno ve spolupráci s 02/19 ZO ČSOP Alcedo. Sestřih nejzajímavějších videozáznamů byl vystaven na YouTube (video link - https://youtu.be/UaCtDUCKNlY ). Na Labi byly instalovány lapače vývržků kormoránů z důvodu usnadnění periodického sledování potravy těchto ptáků na přelomu léta a podzimu a z důvodu zabránění predace potravních zbytků divokými prasaty (součást diplomové práce řešitelova studenta na Přf UK, KZ).

Za podpory Strategie AV21 byl přijat příspěvek o složení potravy rybožravého predátora, ledňáčka říčního, při normální a po extrémní hydrologické situaci do IF časopisu Acta Oecologica (v tisku). Byl odeslán příspěvek o velikostním složení potravy ledňáčka říčního a druhově specifických maximálních velikostech lovených ryb do oborového časopisu Rybářství. Byl přihlášen příspěvek o potravě ledňáčka říčního na oborovou konferenci České rybářské a ichtyologické společnosti (Rybikon XVII, 3.-5.11.2020, Vodňany). Ve spolupráci se studentem řešitele byla analyzována velikost potravy kormorána velkého z fotografií uveřejněných na Google.com a velikost potravy z odebraných potravních vzorků (součást odevzdané magisterské diplomové práce na Přf UK, ÚŽP, bude připraven článek pro oborový časopis Rybářství).

AKTUALITY PROJEKTU